På denne siden har vi samlet ulike lover og forskrifter som gjelder for bransjene vi i Garda Anleggsikring jobber mot. Dette er tenkt som et oppslagsverk og gi en oversikt over de viktigste lovene og retningslinjene. Andre regelverk kan også gjelde, så vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke er komplett.

Aktuelle lover og forskrifter rundt HMS

Byggherreforskriften
Denne forskriften er viktig for alle å sette seg inn i som er involvert i bygg og anlegg. Den beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Innledning til Byggherreforskriften
Byggherreforskriften
Tolkning av forskriften 

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Dette er en sentral vernelov som gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter.

Arbeidsmiljøloven

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på og hvilke krav som stilles. Dette er systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med HMS-lovgivningen. Forskriften blir også kalt HMS-forskriften, og gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn..

Internkontrollforskriften 
Forskriften med kommentarer og veiledning

Forskrift om HMS-Kort
Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

Forskrift om HMS-kort
Arbeidstilsynets informasjon om HMS-kort
Bestilling av HMS-kort

Bergarbeidsforskriften
Denne forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot fare som oppstår eller kan oppstå i forbindelse med bergarbeid.

Bergarbeidsforskriften

Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
Denne loven regulerer først og fremst retten til å ha og plikten til å holde gjerde mellom naboeiendommer (det vil si eiendommer som har felles grense). Grannegjerdeloven gjelder også inne på en enkelt eiendom når en annen enn eieren har beiterett på eiendommen

Lov om grannegjerde

Arbeid i Oslo Kommune

Arbeidsvarsling
Veileder for arbeidsvarsling i Oslo skal anvendes av byggherrer, tiltakshavere og entreprenører som skal utføre arbeid på eller ved kommunal vei i Oslo, og som må
utarbeide en skilt- og arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

Graveinstruks
Oslo kommune Bymiljøetaten har utarbeidet denne graveinstruksen for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet. Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Bymiljøetaten å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving

Graveinstruks
Graveinstruks ved gatetrær og i park/friområder

Veiarbeid

Statens Vegvesen har en serie med håndbøker med ulike hovedtema. Nedenfor er linker til to av disse bøkene, som bl.a. tar seg av sikring ved arbeid langs vei.

Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg – Unngå ulykker ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.
Håndbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr – Tekniske krav til sikkerhetsutstyr

Terrorsikring PST

Formålet med denne veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel, slik at virksomheten kan planlegge og iverksette sikringstiltak
mot terrorhandlinger. Den metodiske tilnærmingen i veilederen, kan også benyttes for å sikre seg mot spionasje, sabotasje og annen alvorlig kriminalitet. Erfaring fra andre land viser at sikringstiltak mot terrorisme også kan ha en forebyggende effekt mot annen alvorlig kriminalitet.

Veileder i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger

Arrangement

Arrangører har mange lover og forskrifter å forholde seg til. Norske Konsertarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører, og har laget en oversikt på sin side. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utviklet en veileder for store arrangement, en nyttig veileder for arrangører av både festivaler, konserter og sportsarrangement.

Konsertarrangør
Veileder for store arrangement

Kameraovervåkning

I personvernregelverket finner man mange generelle regler for hvilke plikter en virksomhet har når den behandler personopplysninger – slik som opptak fra kamera. Disse pliktene må alle som driver kameraovervåking sette seg inn i.

Datatilsynets veileder

ISPS – Havnesikring

Formålet med forskriften er å forebygge og forhindre terrorhandlinger og andre forsettelige ulovlige handlinger som kan havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse. Her beskrives bl.a. ulike gjerdestandarder:

Klasse I
Formål: Gjøre oppmerksom på at man beveger seg inn på et sikret område.
Beskrivelse/krav: Et gjerde. Ingen krav til materialer eller utforming. Angir visuelt en eiendomsgrense. Har kun en regulerende effekt. 

Klasse II
Formål: Hindre atkomst til et sikret område. Slik som klasse 1, men ett steg videre slik at gjerdet også må forseres og bidra til en noe tidshindrende effekt.
Beskrivelse: Et tradisjonelt flettverksgjerde montert på T-jern eller lignende, som er slått ned eller festet på annen måte i/ved bakken. Høyden på gjerdet bør være på minimum 2 meter, og som kan forsterkes med tre eller flere rader med piggtråd på toppen. Holderen, der piggtråd påsettes, bør være sveiset eller skrudd til gjerdestolpen i 45 graders skråstilling mot landside.
Tidshindrende effekt: 1 til 5 minutter. Gjerder i klasse I og II kan være festet slik til bakken at de kan demonteres de deler av året terminalene ikke benyttes til trafikk som omfattes av denne forskriften. 

Klasse III
Formål: Hindre atkomst til sikret område, i tillegg til å ivareta de samme oppgavene som klasse I og II.
Beskrivelse: Et sveiset gittergjerde med minimum 5 millimeter spiletykkelse, med maskestørrelse på maksimum 5 x 20 cm (bredde x høyde), og med høyde på minimum 2 meter som kan forsterkes med tre eller flere piggtrådrader på toppen. Holderen, der piggtråd påsettes, bør være sveiset eller skrudd til gjerdestolpen i 45 graders skråstilling mot landside.
Tidshindrende effekt: Personer uten spesielle kunnskaper/utstyr kommer ikke gjennom/over. Personer med kunnskaper og utstyr: 2-20 minutter avhengig av innbruddsverktøy, høyde maskestørrelse og lignende. 

Klasse IV: Permanent utstyr
Formål: Hindre atkomst til sikret område, i tillegg til å ivareta de samme oppgavene som klasse I, II og III.
Beskrivelse: Et dobbelt gjerde med minimum klasse II gjerde som ytterste gjerde, og minimum ett klasse III gjerde som innerste gjerde. I mellom gjerdene skal det være et deteksjons- og overvåkningssystem. (periferisikringssystem).
Tidshindrende effekt: Personer uten spesielle kunnskaper/utstyr kommer ikke gjennom/over. Personer med kunnskaper og utstyr: 5-30 minutter avhengig av innbruddsverktøy, høyde maskestørrelse og lignende.

Forskrift om sikring av havner mv. mot terror
Kystverket

Rull til toppen