SALGSBETINGELSER FOR GARDA ANLEGGSIKRING AS (GARDA) 
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende salgsbetingelser:

1. Tilbud
Om ikke annet er angitt i tilbudet er dette gyldig i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre det er skriftlig tilbakekalt.

2. Tilbudsbilag
Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbud er GARDAs eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Tilbudsbilag er til orientering og ikke bindende i enhver detalj. Det tas forbehold om endringer i mål og spesifikasjoner.

3. Bestilling
En bestilling anses bindene når ordrebekreftelse er sendt og mottatt av bestiller. Evt. innsigelse/mangler etc. må stilles til GARDA umiddelbart etter mottak.

4. Levering
Levering skjer i henhold til tilbud, bestilling, ordrebekreftelse og disse vilkår. Leveringsdato på ordrebekreftelse er beregnet dato ut fra vårt lager, evt. fra fabrikk. Det vil si at frakttid vil tilkomme leveringsdato. GARDA sine leveringsbetingelser er ihht siste utgave av Incoterms betingelser. Alle varer leveres EXW lager 1481 Hagan. Lasting på bil er inkludert, med inntil 15 min pr. ordre. Lasting på dumperbil eller tilsvarende som krever ekstra lastetid, vil påføre ekstra administrasjonskostnad. GARDA skal varsle kjøper om forsinkelser og dens varighet i så god tid som mulig. Økonomisk tap eller følgeskader forårsaket av forsinket levering pga mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør eller punkter omtalt under Force Majeure, kan ikke belastes GARDA.

5. Mottak av gods
Mottaker plikter å kontrollere at det ikke har oppstått skader under transport. Ved eventuelle skader skal dette anmerkes på fraktbrevet, bilder skal tas og skaden meldes til den som er ansvarlig for transportforsikringen. Hvis dette ikke gjøres mister kunde sitt erstatningskrav. Dette gjelder også når GARDA skal forestå montasje.

6. Leie/lån av materiell
Leietaker er ansvarlig for lånt materiell frem til varer er returnert til GARDA sitt lager og leieskjema/ordre er godkjent fritt for skade og mangler på utstyr. Evt. skader og mangler blir tilleggsfakturert. Utlånte varer klargjøres for returfrakt til avtalt tid, slik de ble levert. Evt. ekstra tid for sjåfør til ombunting/pakking og evt. ekstratid for lagerpersonell for fjerning av strips, klistremerker etc. vil bli tilleggsfakturert.

7. Priser
Oppgitte priser er alltid eksklusive merverdiavgift, miljøgebyr, verktøytillegg, emballasje og forsikringer, og gjelder fritt opplastet GARDA sine lager. Gebyrer blir belastet etter til enhver tids gjeldende satser. Er ikke annet avtalt gjelder bestillingsdagens priser dersom leveransen skal skje omgående (dvs. så raskt som det normalt er mulig å levere). GARDA har rett til å regulere prisene dersom det skjer endringer i valutakurser eller gjeldende satser for transport, toll og avgifter mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt.

8. Garda SmartService – GSS
GSS styringsenhet leveres sammen med våre motoriserte produkter. GSS har et årlig abonnement, og oppsigelse må skje skriftlig og har tre måneders oppsigelsestid. Ved reaktivering av oppsagt enhet påløper det et oppstartsgebyr etter gjeldende satser. Ilagt i abonnementet ligger alle kostnader for SIM-Kort og administrasjonsgebyr. Service – og supportavtale med telefontid i vanlig arbeidstid kl. 8-16. Administrativ skytjeneste for opptil ni administratorkontoer pr. objekt.

9. Prisgrunnlaget
Oppgitte priser inkluderer ikke:

  1. a) Økte kostnader som følge av kundens ønske om tillegg eller endringer etter avtalens inngåelse.
  2. b) Omkostninger og merarbeid som påløper hvis det, etter at avtalen er inngått, viser seg at grunnlagsmaterialet er mangelfullt eller ufullstendig.
  3. c) Omkostninger som følge av forsinkelser eller andre forhold som skyldes kjøper, eller hans kunde / leverandør.
  4. d) Overtidsarbeid eller andre tiltak som ønskes av kunden for å oppnå en raskere levering enn det avtalen sier.

Alle tillegg belastes ihht gjeldene prisliste med mindre annet er avtalt.

10. Fakturering
Fakturering skjer i utgangspunktet ved levering, men ved levering direkte fra fabrikk, vil fakturering skje når varene er hentet av transportør. Når kunde selv står for varehenting, vil fakturering skje når varer er meldt henteklart til kunde. Ved del-leveringer faktureres hver del- levering for seg. Ønsker kjøper en lengre leveringsutsettelse som skyldes forhold hos kunde, vil ekstraomkostninger som håndtering, lagring etc. bli belastet kunde.

Manglende opplysninger fra kunde om merking av ordre, vil føre til ekstra kostnad fra oss ved en evt. kreditering og re-fakturering av faktura.

11. Betalingsbetingelser
All kreditt skal være godkjent og avtalt på forhånd. Ved kredittsalg er betalingstiden netto pr. 14 dager hvis ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling har GARDA rett på forsinkelsesgebyrer og -rente ihht gjeldende lovgivning per år. Kompensasjon for utstedt betalingspåminnelse samt forsinkelsesgebyr pålydende for privatpersoner er ihht lovfestet beløp i inkassoloven. Kompensasjon for utstedt betalingspåminnelse samt forsinkelsesgebyr pålydende for kommersielle transaksjoner belastes i henhold EUs direktiv for forsinkelsesrenter.

Enhver betalingsforpliktelse skal gjøre opp ved kontant betaling og kan ikke gjøres opp ved motregning eller på annen indirekte måte.

GARDA har salgspant i de leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger er fullt betalt. Kunden plikter å oppgi dette til sin sluttkunde hvis ikke varer skal anvendes til eget bruk. Det er ikke lov å videreselge varer før faktura er fullt oppgjort.

12. Reklamasjon
Kunden plikter snarest å undersøke leverte varer. Dersom feil eller mangler foreligger, plikter kunden omgående å underrette GARDA. Se punkt 5.

13. Feil ved varen
Anmerkninger om feil ved varen må fremsettes innen 10 dager etter mottak. GARDA forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med ny.

14. Retur / avbestilling / utsettelse av montasje
Dersom planlagt montasje må utsettes eller avbrytes og det ikke skyldes GARDA, må GARDA gis beskjed om dette så raskt som mulig. Ekstrakostnader forbundet med utsettelse/avbrudd som ikke skyldes GARDA vil bli fakturert etter regning. Retur av varer kan kun foretas etter avtale med GARDA. Avbestilling etter mottak av ordrebekreftelse faktureres med 15% av ordresum. Dersom ordren imidlertid gjelder bestillingsvarer, vil det ved avbestilling bli fakturert 25% av ordresum. Returfrakt dekkes av kunden.

15. Produktansvar
Garda Sikring AS kan bare gjøres ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Garda Sikring AS eller noen de har ansvar for. Garda Sikring AS har ikke ansvar for skade på fast eiendom, løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.) som følge av forsinkelse, feil eller mangler på levert utstyr.

 16. Garanti
GARDA (leverandør/selger) forholder seg til enhver tid til Norsk lovgivning om reklamasjonsrettigheter gjengitt i Kjøpsloven fra 1988 (Næringsdrivende) samt Forbrukerkjøpsloven fra 2002 (privat). Kjøpsloven fra 1988 regulere forholdet mellom Selger og Næringsdrivende. I tilfeller der produktet er solgt til private forbrukere for private formål vil reklamasjonsrettighetene være gjengitt i Forbrukerkjøpsloven fra 2002. Garantiansvar bortfaller hvis det er gjort endringer eller inngrep på produktet, eller skade er oppstått som følge av uriktig eller ukyndig bruk. Ved feil eller skader som skyldes uriktig montasje / installasjon bortfaller også garantien dersom montasjen / installasjonen er utført av andre enn Garda Sikring AS. For å opprettholde sertifisering må det utføres service iht produktets FDV dokumentasjon, men minimum hver 12 måned. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom skaden skyldes ytre påvirkning, feilbruk/misbruk, tredjeparts feilhåndtering, overspenning, overbelastning, vær og vind som produktet ikke er ment å håndtere eller om skaden skyldes manglende vedlikehold. Reklamasjon på materiell utover ovennevnte frister vil bli vurdert i forhold til Kjøpsloven. GARDA svarer ikke for følgekostnader i forbindelse med tredjeparts håndtering av reklamasjon. Eventuelle reparasjoner utføres innenfor vanlig arbeidstid ved utsalgssted 1481 Hagan.

17. Personopplysninger
GARDA lagrer personopplysninger (Selskapsnavn, navn, telefonnummer, epostadresse) for utsendelse av tilbud og ordrebekreftelser. Personopplysningene benyttes i tillegg for oppfølging og utsendelse av nyhetsbrev og aktiviteter basert på utvist firmainteresse av våre produkter og tjenester. Personopplysninger blir ikke utgitt til 3. part. Alle kan til enhver tid be om innsyn samt be om å bli slettet for registrering i vår kundebase. Vi følger til enhver tid det gjeldende regelverket vedrørende personvern/GDPR.

18. Force Majeur
Dersom levering hindres av arbeidskonflikt, krig, brann, ulovlige aksjoner, stopp i råvaretilgang, tiltak fra Statens side eller andre omstendigheter som GARDA ikke har herre-dømme over, er GARDA ikke forpliktet til å opprettholde avtalt leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

19. Øvrige bestemmelser.
Bestemmelser i avtalen som det er naturlig at fortsetter å gjelde, eller som det er spesifikt angitt at skal fortsette å gjelde etter avtalens opphør, skal gjøre det, inkludert (men ikke begrenset til) punkt 2 og 20 i disse allmenne vilkårene.

20. Gjeldende lovgivning og tvisteløsning
Avtalen reguleres av norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres ved voldgiftsbehandling administrert av Oslo Tingrett. Tvisten skal løses med forenklet voldgift, med mindre Oslo Tingrett med hensyn til tvistens kompleksitet, tvistemålets verdi og øvrige omstendigheter beslutter at den skal løses med voldgift. I sistnevnte tilfelle skal Oslo Tingrett også bestemme om voldgiftsretten skal bestå av en eller flere voldgiftsdommere. Voldgiftsretten skal settes i Oslo. Prosesspråket skal være norsk.

Voldgiftssaker som kreves behandlet med henvisning til denne klausulen om voldgift skal være taushetsbelagte. Taushetsplikten omfatter all informasjon som kommer frem under behandlingen samt beslutningen eller dommen som forkynnes i forbindelse med denne. Taushetsbelagt informasjon skal ikke uten den andre partens forutgående skriftlige samtykke videreformidles til tredjeparter. Partene skal imidlertid ikke være forhindret fra å videreformidle slik informasjon for på best mulig måte å ivareta egne rettigheter mot den andre parten i forbindelse med tvisten eller dersom en part i henhold til lov, forskrift, myndighetsbeslutning, børskontrakt eller tilsvarende plikter å oppgi slik informasjon.

Rull til toppen