SALGSBETINGELSER FOR GARDA ANLEGGSIKRING AS (GARDA) 
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende salgsbetingelser:

1. Mottak av gods
Mottaker plikter å kontrollere at det ikke har oppstått skader under transport. Ved eventuelle skader skal dette anmerkes på fraktbrevet, bilder skal tas og skaden meldes til den som er ansvarlig for transportforsikringen. Hvis dette ikke gjøres mister kunde ethvert erstatningskrav. Dette gjelder også når GARDA skal forestå montasje.

2. Leie/lån av materiell
Leietaker er ansvarlig for lånt materiell frem til varer er returnert til GARDA sitt lager og leieskjema/ordre er godkjent fritt for skade og mangler på utstyr. Evt. skader og mangler blir tilleggsfakturert. Utlånte varer klargjøres for returfrakt til avtalt tid, slik de ble levert. Evt. ekstra tid for sjåfør til ombunting/pakking og evt. ekstratid for lagerpersonell for fjerning av strips, klistremerker etc. vil bli tilleggsfakturert.

3. Utsettelse av montasje / Avbestilling
Dersom planlagt montasje må utsettes eller avbrytes og det ikke skyldes GARDA, må GARDA gis beskjed om dette så raskt som mulig. Ekstrakostnader forbundet med utsettelse/avbrudd som ikke skyldes GARDA vil bli fakturert etter regning. Avbestilling etter mottak av ordrebekreftelse faktureres med 15% av ordresum. Dersom ordren imidlertid gjelder bestillingsvarer, vil det ved avbestilling bli fakturert 25% av ordresum.

4. Garda SmartService – GSS
GSS styringsenhet leveres sammen med våre motoriserte folde- og skyvegrinder. GSS har et årlig abonnement, og oppsigelse må skje skriftlig og har tre måneders oppsigelsestid. Ved reaktivering av oppsagt enhet påløper det et oppstartsgebyr på 750,- eks mva. Ilagt i abonnementet ligger alle kostnader for SIM-Kort og administrasjonsgebyr. Service – og supportavtale med telefontid i vanlig arbeidstid kl 8-16. Administrativ skytjeneste for opptil fire administratorkontoer pr. objekt.

5. Prisregulering
Prisene er basert på dagens lønns- og materialpriser og vil bli regulert ihht Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks nr 3A frem til fakturering. Basisindeks er dato for ordrebekreftelse. I våre tilbud tas det forbehold om prisregulering grunnet endringer i kostpris som skyldes valutaendringer. Prisregulering kan ikke kreves for mindre valutaendringer enn 3%.

6. Betalingsbetingelser ved kredittkjøp:
Næringskjøp : Opptil netto kontant pr. 20 dager
Forbrukerkjøp : netto kontant.

7. Fakturering
Materialer faktureres ved levering. Ved levering direkte fra fabrikk, vil fakturering skje når varene er hentet av transportør. Dersom leveransen og/eller montasje forsinkes og dette ikke skyldes GARDA, vil varene bli fakturert og fakturaen forfaller til betaling ihht til pkt 5.

8. Motregning
Enhver betalingsforpliktelse skal gjøre opp ved kontant betaling og kan ikke gjøres opp ved motregning eller på annen indirekte måte.

9. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger er fullt betalt.

10. Leveringsbetingelser
GARDA sine leveringsbetingelser er ihht siste utgave av Incoterm’s betingelser. Alle varer leveres EXW lager 1481 Hagan. Lasting på bil er inkludert, med inntil 15 min pr. ordre. Lasting på dumperbil eller tilsvarende som krever ekstra lastetid, vil påføre ekstra administrasjonskostnad.

11. Ansvarsforhold
GARDA er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap eller annen skade som måtte oppstå som følge av feil på materiell, forsinkelse av varer eller mangelfull levering.

12. Garanti
GARDA (leverandør/selger) forholder seg til enhver tid til Norsk lovgivning om reklamasjonsrettigheter gjengitt i Kjøpsloven fra 1988 (Næringsdrivende) samt Forbrukerkjøpsloven fra 2002 (privat). Kjøpsloven fra 1988 regulere forholdet mellom Selger og Næringsdrivende. Næringsdrivende kunder inkluderer entreprenører, forhandlere, butikker, lag, sameie, foreninger, vaktmestere, kirkeverger, kommuner & stat, gårder, eventarrangører etc, men ikke begrenset til disse. I tilfeller der produktet er solgt til private forbrukere for private formål vil reklamasjonsrettighetene være gjengitt i Forbrukerkjøpsloven fra 2002. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom skaden skyldes ytre påvirkning, feilbruk/misbruk, tredjeparts feilhåndtering, overspenning, overbelastning, vær og vind som produktet ikke er ment å håndtere eller om skaden skyldes manglende vedlikehold. Reklamasjon på materiell utover ovennevnte frister vil bli vurdert i forhold til Kjøpsloven. GARDA svarer ikke for følgekostnader i forbindelse med tredjeparts håndtering av reklamasjon. Eventuelle reparasjoner utføres innenfor vanlig arbeidstid ved utsalgssted 1481 Hagan.

13. Verneting
Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i anledning den leveransen denne ordrebekreftelse omfatter, skal av-gjøres ved de ordinære domstoler med mindre partene sær¬skilt avtaler voldgift. Verneting for begge parter skal være den rettskrets hvor GARDA til enhver tid måtte ha sitt forretnings¬sted, med mindre tvistemållovens §36 medfører tvunget verneting. Hvis partene avtaler særskilt voldgift, jfr 1 ledd, gjelder tvistemållovens kap 32. Verneting skal være den rettskrets hvor GARDA til enhver tid måtte ha sitt forretningssted, jfr tvisteloven §4-6.

14. Personopplysninger
Garda Anleggsikring AS lagrer personopplysninger (Selskapsnavn, navn, telefonnummer, epostadresse) for utsendelse av tilbud og ordrebekreftelser. Personopplysningene benyttes i tillegg for oppfølging og utsendelse av nyhetsbrev og aktiviteter basert på utvist firmainteresse av våre produkter og tjenester. Personopplysninger blir ikke utgitt til 3. part. Alle kan til enhver tid be om innsyn samt be om å bli slettet for registrering i vår kundebase. Vi følger til enhver tid det gjeldende regelverket vedrørende personvern/GDPR.

15. Force Majeur
Dersom levering hindres av arbeidskonflikt, krig, brann, ulovlige aksjoner, stopp i råvaretilgang, tiltak fra Statens side eller andre omstendigheter som GARDA ikke har herredømme over, er GARDA ikke forpliktet til å opprettholde avtalt leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

Rull til toppen